TeTy v zápletu

TeTy v zápletu (foto: Vojta Brtnický)